در واقع این معجزه الهی بود تا: فرعون با همان بدن، از فساد طبیعی دور بماند | پرتال خبری ماهین نیوز

فرعون مصر ایرانی بوده است
نام او در حبیب السیر آمده که: ولید ابن ریان بوده است. براساس ادعای یکی از استادان الازهر، این فرعون مصری که در مقابل حضرت موسی احتجاج می کرد، ایرانی بوده و از اهالی خراسان هم می باشد. این نشان می دهد که فرماندهان و امیران مصر هم، از سوی ایران تعیین می شده است! و در آن موقع، مصر یکی از زیر مجموعه های: امپراطوری ایران محسوب می شده است. ساخت کانال سوئز هم این را ثابت می کند. در زمان اسلام نیز، از استانهای مهمی بود که حضرت علی ع، مالک اشتر را برای آنجا تعیین می کند. لذا باید تاریخ را از نو بررسی کرد! و با این دید نوشت که: گذشته و آینده دنیا با دست باکفایت ایرانیان اداره می شود. البته مجادله یا احتجاجاتی هم داشته اند، مثلا خسرو پرویز نامه پیامبر اسلام را پاره کرد. ولی فرماندار او در عربستان، که مامور کشتن پیامبر بود، به دین اسلام گروید. در زمان حضرت ابراهیم هم، نمرود از فرمانداران ایرانی بود که: در منطقه بین النحرین (تقریبا دیاربکر امروز) حکومت داشت، او حضرت ابراهیم را ابتدا، در آتش انداخت و بعد او را مجبور به: ترک وطن نمود، آن حضرت ابتدا: هاجر و اسماعیل را به عربستان برد، سپس همراه ساره و اسحق به اورشلیم رفت. فرزندان اسحق همان بنی اسرائیل هستند! که حضرت موسی را اذیت کردند. بعدا با حضرت عیسی هم در افتادند. این عده از نوادگان پسر بزرگ یعقوب، یعنی یهودا بودند که: به حضرت یوسف خیانت کرده بود. با این سیالیت و پر تحرکی ایرانیان، میتوان گفت گذشته و آینده تاریخ، با نام ایران یکی است. ولی گروههایی مخالف مخصوصا بنی اسرائیل، همه چیز را عوض کردند و: تاریخ را برعکس نوشتند، که نامش اسرائیلیات است. قران می فرماید: اینها دانسته! این تحریفات را انجام می دادند. یعنی برعکس نوشتن تاریخ، و محو کردن نقش ایرانیان در تاریخ، از روی بی اطلاعی آنان (يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) نبوده، بلکه برای تحریف آن کلی هم به مغز خود فشار وارد می کردند! و خودشان هم میدانستند : که تحریف می کنند. مصداق بارز آن ساخت فیلم سیصد، و از این دست در هالیوود است. یکی از مسائل خیلی جالب، در مورد فرعون است. وقتی حضرت موسی، بنی اسرائیل را از دست فرعون نجات داد، آنها بجای تشکر گفتند که: ما را از زندگی خوب گذشته بیرون آوردی! فرعون هم عینا همین حرف را میزد: وی میگفت ما خودمان آنها را از: کاخها و گنجینه های خود بیرون کردیم. با اینکه حضرت موسی بارها تذکر داد: فرعون پسران شما را می کشت و: زنان شما را به بردگی می برد، ولی آنها افسوس زندگی گذشته را می خوردند. بعد که خداوند فرعون را، در رود نیل غرق کرد، جسد او را برای عبرت جهانیان، سالم روی آب آورد. اما فرعونیان یا همان بنی اسرائیل گفتند: ما خودمان او را مومیایی کرده ایم، تا از بین نرود! در واقع این معجزه الهی بود تا: فرعون با همان بدن، از فساد طبیعی دور بماند، تا بعد ها مردم نگویند: این ها افسانه بوده است. ولی طب سینوحه با: تجزیه و تحلیل مواد دور بدن فرعون، آن را مومیایی نامگذاری کردند! البته ممکن است به ترکیب شیمیایی آن، دست پیدا کرده باشند. زیرا خداوند معجزات را هم، در قالب علل و اسباب انجام می دهد. اما واقعیت این است که: مومیایی استالین یا لنین در شوروی، هیچ شباهتی به مومیای اصیل فرعون بزرگ ندارد. لذا اینکه ما می گوییم تاریخ باید از نو نوشته شود، به همین دلیل است. دو عامل اساسی در تاریخ: قرن نوزدهم و بیستم حذف شده: یکی خدا و دیگری ایران. یعنی کوشش همه غربیها، که اکثرا هم یهودی بودند! این بود که تاریخ را هم مادی تفسیر کنند. کارل مارکس و دیگر تاریخ نویسان یهودی، با طرح فلسفه تاریخ، دنبال محرک تاریخ از درون خود تاریخ بودند، تا تاثیر خدا را در تاریخ حذف کنند. لذا نقش انبیا الهی اصلا دیده نمی شد. و از سوی دیگر ریشه آن را در: ناکجا اباد آتن یا روم می جستند! تا نامی از ایران نیاید. ریشه تمدن در این فلسفه تاریخ، شهر نشینی است: سیتی زن به معنی عدم درک از: مفاهیم بزرگتر از شهر، مانند کشور یا قاره می باشد. در عربی هم تمدن از مدینه یا مدنی می آید، در حالیکه ایران، امپراطوری بزرگی بوده که هزاران شهر داشته، ولی آنها فقط آتن یا روم! را می شناختند و بقیه را، بربر می نامیدند!
The Egyptian pharaoh was an Iranian.
His name was Habib al-Sayr: Waleed Ibn Ryan. According to one of the al-Azhar professors, this Egyptian pharaon who was persuaded against Moses was Iranian and is also a Khorasan resident. It shows that the commanders and emirs of Egypt were also appointed by Iran! And at that time, Egypt was one of the sub-collections: the Persian Empire. The construction of the Suez Canal also proves this. In the time of Islam, it was also one of the important provinces that Ali al-Ali, Malek Ashtar, was set up there for. So you have to re-examine history! He wrote: “The past and future of the world are governed by the hands of the Iranian people.” Of course there was controversy, for example, Khosrow Parviz tore the prophet of Islam. But his governor in Saudi Arabia, who was the agent of killing the Prophet, converted to Islam. At the time of Abraham, Nimrod was an Iranian governor who, in the area of Al-Naharin (almost Diyarbakir today), ruled Abraham first, and then forced him to: leave his homeland; the Prophet first: Hajar He took Ishmael to Arabia, then went to Jerusalem along with Sarah and Isaac. Isaac’s children are the same people of Israel! Who hurt Moses. Then they fell down with Jesus. These were the descendants of Jacob’s great son, Judah, who had betrayed Joseph. With the fluidity of the Iranians, it can be said that the past and future of history are the same as Iran. But opposition groups, especially the Israelis, changed everything and wrote history in the opposite direction, which is called Israeli. The Quran says: “You know!” These were distortions. On the contrary, the writing of history, and the fading of the Iranian role in history, were not due to their ignorance, but they also pushed their brains to distort the whole! And they themselves knew that they distorted. The obvious example is the creation of a film of the three hundred, and so on in Hollywood. One of the most interesting things about Pharaoh. When Prophet Moses saved the Israelites from Pharaoh, they instead of thanked him: “We removed you from good life!” Pharaoh did exactly the same thing: he said we would expel them from our palaces and treasures. Although Moses repeatedly remarked: “Pharaoh killed your sons and: your women are enslaved, but they regretted the past life. Then, when the Lord drove Pharaoh, in the Nile, he brought his body to life for the sake of the worlds. But the Pharaohites, or the children of Israel, said: We have made him a mummy for us, so that it may not be lost. In fact, it was a divine miracle: Pharaoh would stay away from natural corruption with the same body, so people would not say later: It’s a myth. But Sinawah’s medicine named it mummy with the analysis of pharaoh body parts! Of course, they may have achieved the chemical composition. Because God does miracles in the form of causes and causes. But the fact is that: Stalin’s mummies or Lenin in the Soviet Union have no resemblance to the original mummies of the great Pharaoh. So we say that history should be re-written, that’s why. Two main factors in history: the nineteenth and twentieth centuries have been omitted: one God and another Iran. That is, the efforts of all Westerners, who were mostly Jews! It was to interpret history both materially. Karl Marx and other Jewish historians, by plotting the philosophy of history, sought to stimulate history from within themselves, in order to eliminate God’s influence in history. Therefore, the role of divine prophets was not seen at all. And on the other hand it’s root in: Now, you’re looking for Athens or Rome! Do not come from Iran. The origins of civilization in this philosophy of history are urbanization: the city of the city means the lack of understanding: the concepts are larger than the city, such as the country or the continent. In Arabic, civilization comes from Medina or civilization, while Iran was a great empire that has thousands of cities, but they are only Athens or Rome! They knew the rest, called barbarians!
وكان الفرعون المصري الإيراني.
وكان اسمه حبيب السير: وليد بن ريان. ووفقا لأحد أساتذة الأزهر، فإن هذا الفرعون المصري الذي أقنع ضد موسى هو إيراني وهو أيضا مقيم في خراسان. وهو يبين أن إيران وأمراء مصر عينتهم إيران أيضا! وفي ذلك الوقت، كانت مصر واحدة من المجموعات الفرعية: الإمبراطورية الفارسية. كما أن بناء قناة السويس يثبت ذلك. في وقت الإسلام، كانت أيضا واحدة من المقاطعات الهامة التي أنشئت علي العلي، مالك أشتار، هناك ل. لذلك عليك إعادة النظر في التاريخ! وكتب: “إن الماضي والمستقبل في العالم تحكمه أيدي الشعب الإيراني”. بالطبع كان هناك جدل، على سبيل المثال، خسرو بارفيز مزق نبي الإسلام. ولكن حاكمه في المملكة العربية السعودية، الذي كان عامل قتل النبي، اعتنق الإسلام. في عهد النبي إبراهيم، وكان حكام نمرود فارس في منطقة بلاد ما بين النهرين (حوالي ديار بكر اليوم) الحكم، وقالت انها إبراهيم أولا، اضطرت النار في وقت لاحق له: المنفى هناك، وقال انه في البداية حجر أخذ إسماعيل إلى الجزيرة العربية، ثم ذهب إلى القدس مع سارة وإسحاق. أطفال إسحق هم نفس الناس في إسرائيل! الذي يصب موسى. ثم سقطوا مع يسوع. وكان هؤلاء نسل ابن يعقوب العظيم يهوذا الذي خان يوسف. مع سيولة الإيرانيين، يمكن القول أن الماضي والمستقبل من التاريخ هي نفس إيران. لكن جماعات المعارضة، وخاصة الإسرائيليين، غيرت كل شيء، وكتبت التاريخ في الاتجاه المعاكس، الذي يدعى الإسرائيلي. القرآن يقول: “أنت تعرف!” وكانت هذه تشوهات. وهم أنفسهم يعرفون أنهم مشوهون. المثال الواضح هو إنشاء فيلم من ثلاثمائة، وهلم جرا في هوليوود. واحدة من أكثر الأشياء إثارة للاهتمام حول فرعون. عندما حفظ موسى النبي إسرائيل من فرعون، فإنها بدلا من شكره: “لقد أزلت لكم من حياة جيدة!” فعل فرعون بالضبط نفس الشيء: قال أننا سوف طردهم من القصور والكنوز لدينا. على الرغم من أن موسى قال مرارا وتكرارا: “فرعون قتل أبنائك و: نساءكم مستعبدين، لكنهم أسفوا للحياة الماضية. ثم، عندما قاد الرب فرعون، في النيل، وقال انه جلب جسده في الحياة من أجل العالمين. لكن الفراعنة، أو بني إسرائيل، قالوا: لقد جعلنا منه مومياء، حتى لا يضيع. في الواقع، كان معجزة إلهية: لديه نفس الجسم، والفساد الطبيعي تمر مرور الكرام، وحتى ذلك الحين الناس لن يقول: كان رائع. ولكن سيناوة الدواء اسمه المومياء مع تحليل أجزاء الجسم الفرعون! بالطبع، قد تكون قد حققت التركيب الكيميائي. لأن الله يفعل المعجزات في شكل أسباب وأسباب. ولكن الحقيقة هي أن مومياء ستالين أو لينين في الاتحاد السوفيتي لا تشبه المومياوات الأصلية للفرعون العظيم. لذلك نقول أن التاريخ يجب أن يعاد كتابته، لهذا السبب. اثنين من العوامل الرئيسية في التاريخ: القرون التاسع عشر والعشرين قد حذفت: إله واحد وإيران أخرى. وهذا هو، جهود جميع الغربيين، الذين كانوا في الغالب اليهود! كان لتفسير التاريخ على حد سواء ماديا. لقد سعى كارل ماركس ومؤرخون يهوديون آخرون، من خلال التآمر لفلسفة التاريخ، إلى تحفيز التاريخ من داخل أنفسهم، من أجل القضاء على نفوذ الله في التاريخ. لذلك، لم ينظر إلى دور الأنبياء الإلهية على الإطلاق. ومن ناحية أخرى فإنه الجذر في: الآن، كنت تبحث عن أثينا أو روما! لا تأتي من إيران. أصول الحضارة في فلسفة التاريخ هذه هي التحضر: مدينة المدينة تعني عدم الفهم: المفاهيم أكبر من المدينة، مثل البلد أو القارة. في اللغة العربية، الحضارة تأتي من المدينة أو الحضارة، في حين كانت إيران امبراطورية كبيرة لديها الآلاف من المدن، لكنها فقط أثينا أو روما! كانوا يعرفون بقية، ودعا البرابرة!
Misir fironu İranlı idi.
Onun adı Həbib əl-Sayr idi: Waleed ibn Ryan. Əl-Əzhər müəllimlərindən birinə görə, Musaya qarşı irəli sürülən bu misirli firon İran idi və Xorasan əhalisidir. Bu göstərir ki, Misir komandirləri və əmirləri də İran tərəfindən təyin olundu! Həmin dövrdə Misir sub-kolleksiyalardan biri idi: Fars imperiyası. Suez Canalının tikintisi də bunu sübut edir. İslam dövründə Əli əl-Əli, Malik Əşərin orada yaradıldığı mühüm vilayətlərdən biri də idi. Beləliklə, tarixi yenidən nəzərdən keçirmək lazımdır! O, yazırdı: “Dünyanın keçmişi və gələcəyi İran xalqının əlləri ilə idarə olunur”. Əlbəttə, Xosrov Pərviz İslam peyğəmbərini yıxdı. Peyğəmbərin öldürülməsi agenti olan Səudiyyə Ərəbistanının qubernatoru İslamı qəbul etdi. orada sürgün, o, əvvəlcə Həcər Peyğəmbər İbrahim zamanda, Fars Nəmrud qubernatorları Mesopotamiya (təxminən Diyarbəkirdə bu gün) qayda rayonunda idi, o Abraham ilk yanğın sonra onu məcbur oldu İsmail’i Arabiyaya götürdü, sonra Sarah və İshaqla yanaşı Qüdsə də yola salınıb. İshaqın uşaqları eyni İsrail xalqıdır! Musaya zərər verən kimdir? Sonra İsa ilə birlikdə düşdülər. Bu, Yaqubun böyük oğlu Yəhudanın nəslindən idi və Yusifə xəyanət etdi. İranlıların axıcılığı ilə tarixin keçmişi və gələcəyi İranla eynidır. Lakin müxalifət qrupları, xüsusilə israillilər, hər şeyi dəyişdi və İsrailə deyilən əks istiqamətdə tarixi yazdılar. Quran deyir: “Bilirsiniz!” Bunlar təhrif edildi. Onlar özləri də təhrif etdilər. Aşkar nümunə Hollivudda üç yüzdən bir filmin yaradılmasıdır. Fironla əlaqədar ən maraqlı şeylərdən biri. Hz. Musa israilliləri firondan xilas edəndə, ona təşəkkür etdi: “Səni yaxşı həyatdan qovardıq!” Firon eyni şeyi etdi: biz onları saraylarımıza və xəzinələrimizdən çıxaracağımızı söylədi. Musa dəfələrlə demişdi: “Firon oğlunu öldürdü və qadınlarınız quldur, lakin keçmiş həyatdan təəssüfləndilər. O zaman Rəbb Fironu nil ildə sürdüyü zaman aləmlərin adəti üçün bədənini diriltdi. Fironlular və ya İsrail övladları dedilər: “Biz ona itaət etməməyimiz üçün ona bir mum yaratdıq. Əslində, bu, bir ilahi möcüzə idi: O, eyni orqan var, təbii korrupsiya belə ki, insanlar demək deyil ki, gözədəyməz getmək: Bu inanılmaz idi. Amma Sinavanın dərmanı mumiyanı pharaoh bədən hissələrinin təhlili ilə adlandırdı! Əlbəttə, onlar kimyəvi tərkibə nail ola bilərlər. Çünki Allah səbəb və səbəblər şəklində möcüzələr yaradır. Lakin Sovet İttifaqında Stalin və ya Lenin mumiya, orijinal Firon mumiya heç bir bənzərlik böyük olmasıdır. Demək ki, tarixi yenidən yazmalıyıq, buna görə də. Tarixdə iki əsas amil: XIX və XIX əsrlər: bir tanrı və bir başqa İran əsassızdır. Yəni əsasən yəhudilər olan bütün Batılıların səyləri! Tarixi həm maddi şəkildə şərh etmək idi. Buna görə də ilahi peyğəmbərlərin rolu heç də görünməmişdir. Digər tərəfdən isə kök: İndi Afina və ya Roma axtarırsınız! İrandan gəlmə. Ərəbcə sivilizasiya Mədinədən və sivilizasiyadan gəlir, İran isə minlərlə şəhərə malik böyük bir imperiya idi, lakin onlar yalnız Afina və ya Roma idi! Qalanları barbarlar adlandırdılar!

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

' ); w.anetworkParams[ ad.id ] = ad; d.write( '