در خواست تاسیس بنیاد سهروردی برای شیخ شهاب الدین شهید | پرتال خبری ماهین نیوز

دشمن فلسفه کیست؟
عده ای از علما، فلسفه را بد و کسی را که فلسفه می خواند کافر میدانستند. اما واکاوی ها نشان می دهد: انها با وارداتی بودن تفکر مخالف بودند! و چون فلسفه از یونانی ها بود، آن را خارجی می دانستند و از آن دوری می جستند. وقتی امام خمینی ره فلسفه را شروع کرد، این عده کلاس ایشان را تحریم کردند!اما ایستادگی امام خمینی باعث شد: تا فلسفه در حوزه ها تدریس شود، و البته نقد و بررسی هم شده، و اسلامیت آن هم دقت شود. به این معنی که اولا گفتند: درست است کلمه فلسفه از یونان آمده، ولی به معنی دوستی علم است، و این کاملا با مفهوم اسلامی می سازد: چرا که در اسلام گفته شده: علم نزد خدا است، و بشر نمی تواند ادعا کند دانشمند یا عالم است. اما می تواند بگوید علم را دوست دارد، و می خواهد که از ان بهره مند شود. فلسفه دقیقا به این معنی است: یعنی دوست داشتن علم. چون در فارسی یا عربی کلمه ای معادل نبود، همین کلمه استفاده شد. لذا از حالت شکلی عبور کرده، به تغییرات در فلسفه پرداختند: مثلا در فلسفه یونان، اصالت وجود بر ماهیت غلبه دارد. در اسلام نیز بسیاری از علما مانند: ابن سینا و مشائیون آن را فرض گرفته اند. در این فرض است که امام محمد غزالی، آن را نفی می کند و: در آخرین کتاب خود، همه را با یک چوب می راند و: بر علیه فلسفه حرف می زند. زیرا معتقد است: فلسفه کار عقل است، و عقل برای تشخیص حقیقت کافی نیست. یعنی انسان با عقل کوچک خود نمی تواند: عقل کل یعنی خداوند را تجزیه و تحلیل کند. اما شاگردان او راه جدیدی پیدا می کنند، برای رهایی از یونان گرایی، بجای اصالت وجود و ماهیت، بحث نور و تشکیک نور را مطرح می کنند. شیخ شهاب الدین سهروردی که: به شیخ اشراق معروف است، در کتاب خود دو دلیل برای اشراق مطرح می کند: اول اینکه از شرق است، بنابر این به یونان مربوط نمی شود! دوم اینکه در شناخت شناسی، علاوه بر حواس پنجگانه و عقل ، اشراق یا علم جادویی و: خارج از قدرت بشری را هم درج می کند. عواملی چون وحی و الهام و حتی: لحظه های نیمه خواب بشر را(یقظه) از این دست می داند. وی با استناد به یکی از کتاب های امام محمد غزالی، ضمن نقد نظرات ایشان، نظریه خود را اثبات می کند. مثلا برای تشکیک نور، همان مثال درجات وجودی را می آورد: اگر خورشید از یک روزنه بر اتاقی بتابد، و در ان اتاق آینه ای باشد که: این نور را بر کف اتاق منعکس کند، هرکدام از این رشته ها، در عین حال که نور هستند، ولی دارای درجات هستند: نور اصلی خورشید و: نور فرعی برگرفته از ان، با نور منعکس شده، طبیعتا یک نوع نمی باشد. شیخ اشراق که در سال ۸۴۵در روستایی: نزدیک زنجان بدنیا آمده بود، در عمر کوتاه ۳۸ سال خود، چندین کتاب نوشت و فلسفه بومی را نبیین کرد. وی حتی برای اطلاع بیشتر، به حلب رفت تا نزدیک به آتن و رم باشد، و بهتر در جریان فلسفه یونانی قرار گیرد، و دقیق تر آن را نقد کند. این نقد او چنان استادانه بود که: برخی اهالی حلب تاب نیاوردند، و او را شهید کردند. وی از شهادت هم نمی ترسید، زیرا یکی از استادان او هم در: یکی از فتنه ها، به دست فتنه گران شهید شده بود. وی برای استحکام دلایل خود برای: جایگزینی نور بجای اصالت وجود، تنها در انتهای کتاب خود، از ایات سوره نور استفاده می کند. چرا که این شیوه را در مقابله با: امام محمد هم می بینیم، با اینکه کتاب اشراق او، همه از کتاب مشکات امام محمد است، ولی در نقد این کتاب، نامی از مولف نمی برد. بهر حال این فیلسوف بزرگ که: در جوانی شهید راه علم بومی و اسلامی شد، نیاز به قدر دانی دارد و: حداقل یک یادبود در روستای خودش، و یک بنیاد در تهران نیاز است.
Who is the enemy of philosophy?
Some scholars believed that philosophy was evil and those who called philosophy were infidels. But the evidences show that they were opposed to importing thinking! And since philosophy was of the Greeks, they considered it foreign and were away from it. When Imam Khomeini started philosophy, these class members boycotted them, but the resistance of Imam Khomeini led him to: teach philosophy in the fields, and, of course, critique, and Islamicity to be careful. That is, they first said: it is true that the word philosophy comes from Greece, but it means the friendship of science, which makes it perfectly Islamic: because it is said in Islam: science is with God, and man can not claim to be a scientist Or the world. But he can say that he loves science, and wants to benefit from it. Philosophy is precisely what it means: the love of science. Because the word was not the same in Persian or Arabic, the same word was used. So, they crossed the shape of the image and changed the philosophy: in Greek philosophy, for example, the originality of existence prevails over nature. In Islam, many scholars like Ibn Sina and Mashayeon have also assumed it. It is based on the assumption that Imam Muhammad al-Ghazzali denies it: in his latest book, he throws everyone with a stick: he speaks against philosophy. Because he believes: philosophy is the work of reason, and reason is not enough to recognize the truth. That is, a man with his little intellect cannot: analyze the whole intellect of God. But his disciples find a new way to free light from Greekism, rather than the originality of existence and nature, they argued for the light of light. Sheikh Shahabuddin Suhrawardi, who is known as Sheikh Ishraq, in his book puts forward two reasons for illumination: first, it is from the east, so it does not belong to Greece! Secondly, in epistemology, in addition to the five senses and the intellect, illumination or magical science, it also enters beyond human power. Factors like revelation and inspiration, and even: The half-sleeping moments of mankind are considered to be the same. Referring to one of the books of Imam Muhammad al-Ghazali, he criticizes his views, proving his theory. For example, for the light of the light, the same example brings out the existential levels: if the sun covers a porch in a room, and there is a mirror room that: Reflects this light on the floor, each of which, while They are light, but of varying degrees: the main light of the sun, and the subliminal light taken from it, reflected with light, is not naturally a kind. Sheikh Ishraq, who was born in rural areas near Zanjan in 845, wrote several books in his short life of 38 years and explained native philosophy. He even went to Aleppo for more information, to close Athens and Rome, and to be better off in Greek philosophy, and to critique it more precisely. This critique was so eloquent that: some people in Aleppo did not mourn, and martyred him. He was not afraid of martyrdom either, because one of his professors was also martyred by one of the seditious ones. In order to strengthen his reasons for replacing light, instead of the originality of existence, he uses the Ayat of Sura Noor only at the end of his book. Because we see this method in confronting Imam Mohammad, even though his book of Illumination is all from the book of Imam Muhammad, but in the critique of this book, he did not name the author. However, this great philosopher, who, in the youth of the martyr, is a native and Islamic science, needs to be appreciated: at least one memorial in his own village and a foundation in Tehran is needed.
من هو عدو للفلسفة؟
بعض العلماء، الذين درسوا الفلسفة فلسفة الشر والكافر يعلم. ولكن التحليل يبين: أنها تعارض استيراد التفكير! وفلسفة الإغريق، وإزالة عرفت واستغرق الأمر بعيدا. عندما بدأت فلسفة الإمام الخميني، وقاطع الشعب فصولهم الدراسية ولكن كان موقف الإمام الخميني لتدريسه في الفلسفة، وبالطبع هذا الاستعراض، والإسلام هو دقتها. وهذا يعني أن أول من كل ما يقال أنها غير حقيقية فلسفة كلمة من اليونانية، وهذا يعني حب العلم، وهذا هو تماما المفهوم الإسلامي يجعل: لأنه قال سيف الاسلام الله، والإنسان لا يستطيع أن يدعي العلماء أو الكون. ولكن يمكن أن أقول لكم العلم يحب، ويريد الاستفادة منه. فلسفة يعني بالضبط هذا: محبة العلم. لأن في الكلمة الفارسية أو العربية أو لا، واستخدمت نفس الكلمة. شكل الصليب، لتغيير فلسفتهم: على سبيل المثال، في الفلسفة اليونانية، وطبيعة وجود تسود. في الإسلام، وكثير من العلماء مثل ابن سينا ومتجول أنه كان يفترض. على افتراض أن الإمام محمد غازالي، فإنه ينفي وفي كتابه الأخير، مع كل محركات الأقراص عصا: ضد نتحدث الفلسفة. لأنه يعتقد أن فلسفة العقل، والعقل ليست كافية لتحديد الحقيقة. لا يمكن للعقل البشري صغير: الحكمة من تحليل الرب. لكن أتباعه تجد طرق جديدة للتخلص من اليونان المنحى، بدلا من وجود وطبيعة ضوء مناقشة رفع وتدرج الضوء. سهروردی أن الشيخ الإضاءة هو معروف، في كتابه يشير إلى سببين للإضاءة: أولا، أن من الشرق، لذلك لا علاقة لليونان! ثانيا، في نظرية المعرفة، بالإضافة إلى الحواس الخمس والعقل والعلم التنوير والسحر: خارج السلطة الإنسان مدرج أيضا. عوامل مثل الإلهام وحتى لحظة النصف النوم الإنساني لهذه يدري. وكان يشير إلى كتاب الإمام محمد غازالي، في حين تنتقد وجهات نظره، يثبت نظريته. على سبيل المثال أشك في ضوء ذلك، على سبيل المثال درجة بأنهم سبب: إذا كانت الشمس من نافذة غرفة للتألق، والغرف تعكس ما يلي: ضوء على الأرض تعكس كل واحدة من هذه التخصصات، في حين الخفيفة، ولكن درجات هي: الضوء الرئيسي من أشعة الشمس والضوء من الفرعية، وينعكس الضوء، وبطبيعة الحال، ليس النوع. ولد الشيخ الإضاءة في العام ۸۴۵ في قرية بالقرب من زنجان، في حياة قصيرة له من ۳۸ عاما، وكتب العديد من الكتب عن أوضحت الفلسفة الهندية. حتى انه لمزيد من المعلومات، انتقل إلى حلب، بالقرب من أثينا وروما، والأفضل في الفلسفة اليونانية، وانتقادها بشكل أكثر تحديدا. كان هذا النقد متقنة لدرجة أن بعض الناس لم تأرجح حلب، وجعلت منه شهيدا. وقال انه لا يخاف الموت، لأنه هو أستاذ في واحدة من التآمر، وكان الشهيد دسيسة مكلفة. قوته، الأسباب التي دفعته لاستبدال ضوء بدلا من وجودها، إلا في نهاية كتابه، والآيات واستخدامات المستهلك. لأن هذا هو السبيل للتعامل مع الإمام محمد نرى إضاءة له من الكتاب، كل كتاب مشاكل الإمام محمد، ولكن نقد الكتاب، وليس اسم المؤلف. ومع ذلك، فإن الفيلسوف العظيم الذي كان في شبابه شهيدا للمعرفة الاسلامية والسكان الأصليين، والحاجة إلى تقدير ونصب تذكاري واحد على الأقل في قريته، ومطلوب أساسا في طهران.
fəlsəfə düşmən kimdir?
pis fəlsəfə fəlsəfə tədqiq və kafir bilirdi alimlər, bəzi. Amma təhlili göstərir: onlar düşünür idxalını qarşı! Və yunanlar fəlsəfəsi, bu bilirdi və bu götürüb aradan qaldırılması. İmam Xomeyninin fəlsəfə başladı, insanlar onların dərsləri boykot lakin İmam Xomeyninin stand fəlsəfə tədris idi və əlbəttə baxış və İslam onun dəqiqliyi edir. İslam Allahın deyilir, çünki insan elm iddia edə bilməz: dedilər ilk növbədə yunan söz fəlsəfə doğru olduğunu bu, elm sevgi deməkdir və bu olduqca İslam anlayışı edir deməkdir və ya kainat. Amma sevir elm demək, və ondan faydalanmaq istəyir bilər. Fəlsəfə dəqiq bu deməkdir: elm sevgi. Iranian Persian və ya ərəb sözü və ya deyil, çünki, eyni söz istifadə edilmişdir. xaç şəklində, onların fəlsəfə dəyişdirmək: məsələn, yunan fəlsəfə mövcudluğu xarakteri üstünlük təşkil edir. İslamda İbn Sina və gezginci kimi bir çox alimlər fərz edilmişdir. fəlsəfə söhbət qarşı: İmam Məhəmməd Qəzali, bütün bir stick sürücü ilə, inkar və onun son kitab fərziyyə. Bu səbəbdən fəlsəfə və səbəbi həqiqəti müəyyən etmək kifayət deyil ki, çünki. insan ağlı kiçik bilməz: Lord təhlili hikmət. Lakin onun ardıcılları daha müzakirə artım işıq və işıq gradation mövcudluğu və təbiət daha Yunanıstan yönümlü qurtarmaq üçün yeni yollar tapmaq. ilk ki, Şərq, Yunanıstan ilə bağlı deyil, belə ki, Şeyx işıqlandırma məlumdur Sohrvardi ki, onun kitab işıqlandırma iki səbəbləri təklif! İkincisi, qnoseologiya, beş duyğu və ağıl, maarifləndirmə elm və sehrli əlavə insan hakimiyyəti də daxil edilir. belə ilham və bilir insan yuxu yarısında belə bir an kimi amillər. O, fikirlərini tənqid edərkən, onun nəzəriyyəsi sübut İmam Məhəmməd Qəzali bir kitab nəzərdə tuturdu. otaq pəncərə günəş parlaq varsa, və oda ki, əks: Məsələn səbəb olan nümunə dərəcə kimi, işıq şübhə isə, mərtəbə işıq bu fənlər hər əks etdirir yüngül, lakin dərəcə var: onun törəmə olan günəş və işıq əsas işıq, işıq, əlbəttə, bir növü deyil, öz əksini tapmışdır. Zəncan yaxınlığında bir kənddə il 845 Şeyx işıqlandırma, 38 illik həyat qısa həyatında anadan Indian fəlsəfə izah bir neçə kitab yazdı. O, daha çox məlumat üçün, yaxın Afina və Roma, Halepə getmək və yunan fəlsəfəsinə daha yaxşı və daha çox xüsusi tənqid. Bu tənqid bəzi insanlar Hələb yelləncək etməyib ki mürəkkəb idi və onu şəhid etdi. O, intriqa biri bir professor, çünki intriqa şəhid bahalı idi, ölüm qorxuram vermədi. Onun gücü, yalnız onun kitab, istehlakçı istifadə ayələri və sonunda yerinə mövcudluğu yüngül əvəz onun səbəbləri. bu onun kitabın işıqlandırma, bütün kitab İmam Məhəmməd problemləri, lakin kitab deyil, müəllifin adı tənqid görmək Imam Məhəmməd ilə məşğul üçün bir yoldur, çünki. Lakin, onun gənclik İslam və yerli bilik üçün şəhid oldu böyük filosof, təqdir və onun kəndində ən azı bir xatirə lazımdır və bir təməl Tehranda tələb olunur.

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

' ); w.anetworkParams[ ad.id ] = ad; d.write( '