ماهین نیوز  

پایگاه حبری بین المللی به چهار زبان فارسی اذری عربی و انگلیسی

 صاجب امتیاز و مدیر مسئول

سید احمد حسینی ماهینی

تلفن ۰۲۱۳۳۱۶۶۱۷۹همراه۰۹۱۲۰۸۳۶۴۹۲ تلگرام ۰۹۰۱۲۶۹۰۸۲۴