افتتاح معدن مس ماهین | پرتال خبری ماهین نیوز

نام مس طارم در اینده نزدیک به نام مس مفتول ماهین تغییر خواهد یافت
اقدامات تغییرات نام شروع شده وقطعا درروز افتتاح به نام ماهین افتتاح خواهد شد. تمامی مراحل اداری طی شده احتمالا در اردیبهشت ماه ۹۶ قطعا وحتما با حضور رییس جمهور خواهد بود بعدا با شما تماس خواهم گرفت. جهت افتتاح شرکت مس طارم با حضور مستقیم وفیزیکی رئیس جمهور خواهد بود ابوالفضل اشتری